Chronological

1777 Nicolai Abraham Abildgaard Ymer and Audhumbla
1778 Johannes Wiedewelt Sketches for Ewald’s “The Death of Balder”
1780 Nicolai Abraham Abildgaard Christian I Proclaiming Holstein a Duchy
1781 Nicolai Abraham Abildgaard Christian III succouring Denmark
1781 Nicolai Abraham Abildgaard Frederick II Builds Kronborg Castle at Elsinore
1782 Nicolai Abraham Abildgaard Christian IV Aboard his Flagship “The Trinity”
1784 Nicolai Abraham Abildgaard Christian V Presents Danish Law
1785 Nicolai Abraham Abildgaard Magnus Stenbock surrenders the Fortress of Tønningen to Frederick IV
1787 Nicolai Abraham Abildgaard Frederick V as Patron of Sciences and the Arts
1787 Nicolai Abraham Abildgaard The Construction of Copenhagen’s Dock during the Reign of Christian VI
1788 Nicolai Abraham Abildgaard The Abolition of Adscription in 1788
1789 Johan Tietrich Schoultz Galären Kalmar på väg till Åbo 4 november 1788
1790 Nicolai Abraham Abildgaard Christian VII uniting the ducal Part with the royal Part of Holstein
1790 Johan Peter Cumelin TitleBatalj mellan svenska och ryska flottorna tre mil från Cronstadt
1791 Johan Tietrich Schoultz Anfallet på Fredrikshamn 20 maj 1790
1792 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Fredrikshamn 29 juli 1788
1792 Johan Tietrich Schoultz Landbatteri i eld vid Lappvik 16-17 oktober 1788
1792 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Hangöudd 17 oktober 1788
1792 Johan Tietrich Schoultz Galären Kalmar i strid vid Porkala 30 juli 1789
1792 Johan Tietrich Schoultz Drabbningen vid Korkiansari 15 augusti 1789
1792 Johan Tietrich Schoultz Sjöslaget vid Svensksund 24 augusti 1789
1792 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Porkala 26 augusti 1789
1792 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Porkala 27-28 augusti 1789
1792 Johan Tietrich Schoultz Ryskt anfall mot Barösund 18 september 1789
1792 Johan Tietrich Schoultz Ryska flottan i Barösund 19 september 1789
1792 Johan Tietrich Schoultz Anfallet på Trångsund 15 juni 1790
1792 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Uransari 16 juni 1790
1792 Johan Tietrich Schoultz Skärmyttsling vid Koivisto 2-3 juli 1790
1792 Johan Tietrich Schoultz Skärmyttsling vid Biskopsö 3 juli 1790
1792 Johan Tietrich Schoultz Utbrytningen från Viborg 3 juli 1790 1. Skedet
1792 Johan Tietrich Schoultz Utbrytningen från Viborg 3 juli 1790 2. Skedet
1792 Johan Tietrich Schoultz Utbrytningen från Viborg 3 juli 1790 3. Skedet
1792 Johan Tietrich Schoultz Utbrytningen från Viborg 3 juli 1790 4. Skedet
1792 Johan Tietrich Schoultz Sjöslaget vid Svensksund 9 juli 1790
1792 Johan Tietrich Schoultz Sjöslaget vid Svensksund 10 juli 1790
1792 Johan Tietrich Schoultz Konungen lämnar flottan 18 augusti 1790
1792 Johan Tietrich Schoultz Nattlig signalering 29 augusti 1790
1792 Johan Tietrich Schoultz Överfart å Ålandshav 9 oktober 1790
1792 Johan Tietrich Schoultz Ankomsten till Stockholm 16 oktober 1790
1796 Pierre Hubert L’Archevêque and Johan Tobias Sergel Gustaf II Adolf (statue, Stockholm)
1798 Carl Wilhelm Svedman Konung Gustaf Adolph med Hr Johan Baner utom Riksgränsen
1798 Eric Cainberg Konung Gustaf Adolph med Johan Banér
1798 Carl Robert Fahlcrantz Konung Gustaf Adolph med Johan Banér
1798 Anders Johan Hansson Konung Gustaf Adolph med Johan Banér
1798 Fredric Ulric Åberg Konung Gustaf Adolph med Johan Banér
1798 Niclas Lafrensen Fröken Ebba Brahe, skrivande på en fensterruta
1798 Niclas Lafrensen Konung Gustaf Adolphs förmälning uti Berlin
1799 Johan Tietrich Schoultz Skärgårdsflottan i “Bataillen vid Fredrichshamn, d. 15de May 1790, Då Svenska Flottan, under Konungens Egit befäl ärövrade 40 Ryska Fartyg”
1799 Carl Wilhelm Svedman Gustaf Vasa yppar för sin syster och dess Man Joachim Brahe, sit beslut, at gripa tiol vapen, emot Christiern
1799 Carl Wilhelm Svedman Gustaf Vasa emottager Rikets Ständers försäkran, om Arf-Föreningen
1799 Pehr Emanuel Limnell Konung Gustaf Adolphs död vid Lützen
1799 Eric Cainberg Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm
1799 Carl Robert Fahlcrantz Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm
1799 Anders Johan Hansson Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm
1799 Anders Melander Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm
1799 Carl Wilhelm Svedman Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm
1799 Olof Eric Roselius Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm
1800 Nils Hagelberg Konung Gustaf I:s sista afsked af Rikens Ständer
1800 Anders Johan Hansson Konung Gustaf I:s sista afsked af Rikens Ständer
1800 Anders Melander Konung Gustaf I:s sista afsked af Rikens Ständer
1800 Niclas Lafrensen Drottning Christina samtal med Prins Carl Gustaf
1800 Niclas Lafrensen Ett skämsamt Besök af Drottning Christina hos Salmasius
1801 Niclas Lafrensen Konung Gustaf I:s besök hos sin gemål Dr. Margareta Lejonhufvud
1801 Niclas Lafrensen Prinsessan Catharina Jagellonica emottager Konung Erik XIV:s sändebud
1801 Christian August Lorentzen The Battle of Reden
1801 Anders Johan Hansson Konung Gustaf Adolph och Prinsessan Christina
1801 Olof Eric Roselius Konung Gustaf Adolph och Prinsessan Christina
1801 Ingemar Sunesson Konung Gustaf Adolph och Prinsessan Christina
1801 Nils Hagelberg Konung Gustaf Adolph och Prinsessan Christina
1801 Gustaf Erik Hasselgren Konung Gustaf Adolph och Prinsessan Christina
1802 Eric Cainberg Gustaf III
1802 Carl Robert Fahlcrantz Gustaf III
1802 Anders Johan Hansson Gustaf III
1802 Johan Magnus Härstedt Gustaf III
1803 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Hangöudd 16 oktober 1788
1803 Johan Tietrich Schoultz Sjöslaget vid Fredrikshamn 15 september 1789 1. Skedet
1803 Johan Tietrich Schoultz Sjöslaget vid Fredrikshamn 15 september 1789 2. Skedet
1803 Johan Tietrich Schoultz SjöSlag Emellan Kongl.Swenska och Kejserliga Ryska Skjärgårds Flottorne vid Fredrickshamn för Middagen den 15 de Maj 1790…”
1803 Johan Tietrich Schoultz Ryska flottan anfaller vid Björkö 3 juni 1790
1803 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Björkösund 2 juli 1790
1803 Johan Tietrich Schoultz Skärmyttslingen vid Korkiansari 6 augusti 1790
1803 Ingemar Sunesson Gustaf III
1803 Fredric Westin Gustaf III
1804 Johan Fredric Martin Sjöslaget vid Hoglad, den 17 juli 1788
1804 Pehr Hilleström Konung Gustaf III, i afsikt at nedsätta sig bredvid en Soldat
1804 Pehr Hilleström Högstbemälte Konung, Gustaf III träffar sain General-Adjudant, Grefve Wachtmeister sårad, uti Affairen vid Valkiala
1805 Gustaf Erik Hasselgren King Karl X Gustav and Erik Dahlberg
1805 Gustaf Erik Hasselgren Augustin Ehrensvärd presents the building plans for Sveaborg Castle to king Adolf Fredrik
1805 Gustaf Erik Hasselgren Riks-Rådet m.m. Claes Flemming, Skuten på Amiral-spepet, öferlemnar Befälet åt Generalen Grefve Carl Gustaf Wrangel
1805 Gustaf Erik Hasselgren K. Karl den 8:de Knutson öfverlemnar, på sin dödsäng år 1470, Regementet åt Sten Sture den Äldre
1806 Gustaf Erik Hasselgren Konung Gustaf Adolph afstår Fröken Ebba Brahe åt Jacob de la Gardie
1806 Pehr Emanuel Limnell Nils Sture, stucken af K. Erik XIV, faller på knä, rycker dolken ur såret, kysser honom, och räcker den åt Konungen
1806 Nicolai Abraham Abildgaard The Oath of Fealthy
1807 Pehr Hilleström Engelbrecht Engelbrechtsson hos Koning Erik
1807 Pehr Hilleström Riksförstånderen Sten Stures Änka Christina, försvarar, inför Konung Christiern, sin afledne Gemål, och flere, emod Ärke-Biskopen Gustaf Trolles klagomål
1807 Pehr Hilleström Gustaf Ericsson Wasas ankomst i Dahlkarls-klädr till Ornäs
1807 Pehr Hilleström Gustaf Wasa vid Mora Kyrka i Dahlarne, håller ett Tal til allmogen
1807 Pehr Hilleström Hans Classon Bjelkenstjerna och Jöran Persson förkunna Hertig Johan och Dess Gemål deras förestående Arrestering
1807 Pehr Hilleström Konung Erik XIV mördar Nils Sture uti Fängelset
1807 Pehr Hilleström Hertigarne Johan och Carl ingå Förbund emot Konung Erik
1807 Pehr Hilleström Arf-Prinsen Carl Gustafs samtal med Drottning Christina, angånede Deras tilärnade Förmälning
1807 Pehr Hilleström Konung Carl XI bifaller och beslutar Carlscrona Stads anläggning
1807 Christian August Lorentzen The Most Terrible Night
1807 Pehr Emanuel Limnell Engelbrecht mördas af Måns Bengtsson Natt och Dag
1807 Pehr Emanuel Limnell Liljehök, dödeligen sårad, återfinnes i negden vid Lützen, af Prins Carl Gustaf
1808 Johan Tobias Sergel Gustaf III (statue, Stockholm)
1808 Pehr Hilleström Upsala-Konungen Ingiald Illråda
1808 Pehr Hilleström Konung Olof Skötkonung blir döpt af Biskop Sigurd, vid Husaby Källa
1808 Pehr Hilleström Fred, emellan de tre Nordiska Riken, stadfästad genom Konung Magni Giftermål med Svenska Prinsessan Margaretha
1808 Pehr Hilleström Jarlen Birger Magnusson af Bjälbo yttrar sitt missnöje öfver det i hans frånvaro skedda Konungaval; mn erhällar svar af Ivar Blå
1808 Pehr Hilleström En sårad Riddare inkommer til Konung Waldemar, uti Ramundaboda, med tidning om dess Krigshärs nederlag, emot Hertig Magnus
1808 Pehr Hilleström Konung Birgers Förlikning med sina Bröder
1808 Pehr Hilleström Drottning Margareta besvarar högmodigt de Svenske, som beropade sig på hennes Försäkran och gifne Priviligier
1808 Pehr Hilleström Kon. Carl VIII, utnämmer på sin sotsäng, Sten Sture till Riksföreståndere
1808 Pehr Hilleström Drottning Christina tillbjuder Hertig-Titul åt Grefvarne Oxenstjerna och Brahe
1808 Pehr Hilleström Konung Adolph Fredrich låter upptaga, och i sin egen vagn inrymma, en på vägen funnen sjuk och afdånad man
1808 Pehr Hilleström Konung Gustaf III lemnar sina rum, för att verkställa 1772 Regements-Förändring
1809 Pehr Hilleström Konung Carl XII dicterar Bref för sin Secretarere, vid tilfälle då en bomb slog ned i huset
1809 Christian August Lorentzen The Danish flag falls from heaven during the battle of Lyndanisse in 1219
1809 Carl Wallenstrand General Liljehöök, sårad vid Lützen
1809 Pehr Emanuel Limnell Jarlen Birger Magnusson af Bjälbo yttrar sitt missnöje öfver det i hans frånvaro skedda Konungaval; mn erhällar svar af Ivar Blå
1809 Pehr Emanuel Limnell K. Olof Sköt-Konung då han vid Allhärjar-Ting, af Thorgny Lagman och svenska Allmogen, blir tvingad att slutta fred med Norrska Prinsen Olof Haraldsson
1809 Pehr Emanuel Limnell K. Olof Sköt-Konung blir döpt af Biskop Sigfrid vid St. Ragnhilds källa
1809 Johan Gustaf Sandberg K. Carl XII dicterande Bref för sin Secreterare
1810 Pehr Emanuel Limnell Slaget vid Wittstoch d. 24 sept 1636
1810 Pehr Emanuel Limnell Slaget vid Wittenvyer d. 30 juli 1638
1810 Pehr Emanuel Limnell Biskop Eskild förhindrar Kon. Blot-Svens hedniska Offer
1810 Christoffer Wilhelm Eckersberg Loki and Sygin
1810 Per Krafft den Yngre Hertig Karl during the Battle of Högland, 1788
1810 Anders Hultgren Ett Bataille-Stycke, föreställande Slaget vid Lund
1811 Anders Hultgren Bataille emellan Konung Gustaf I:s troppar och Ärke-Biskopen Trolles anhängare, vid Uppsala år 1521
1812 Pehr Hörberg Old Norse Yule
1813 Peter Lindberg Gudinden Herthas Udtog af den hellige Skov
1813 Pehr Emanuel Limnell Gustaf Adolphs död vid Lützen
1813 Pehr Emanuel Limnell Schermützel vid Rinkeldorff, nära Pafenhowen, den 31 Juli 1633
1813 Pehr Emanuel Limnell Slaget vid Warschau den 19 juli 1656
1813 J.L. Lund Habor returning from battle
1813 Per Krafft den Yngre The Battle of Bornhöft
1814 Christian Gottlieb Kratzenstein-Stub Hother hos skovnymferne
1814 Christoffer Wilhelm Eckersberg Hermoder, som i Gudenes Navn beder Hel, Dødens Dronning, at give Balder tilbage
1814 C.F. Høyer Signes og Habors Forening for Frejas Alter
1815 Johannes Flintoe Thor’s Court
1815 Pehr Emanuel Limnell Agne
1815 Alexander Lauréus Konung Gustaf I i halmlasset
1816 Anders Hultgren Auras bortröfvande af Jotuna Drotten
1816 Nils Hagelberg Gustaf II Adolf with princess Kristina in the Royal Hall
1816 Fredric Westin Lutherska lärans antagande
1816 Fredric Westin Olof Skötkonungs dop
1817 Christoffer Wilhelm Eckersberg The Death of Balder
1818 Andreas Ludvig Koop Signe og Habor
1818 Alexander Magnus Malmqvist Thors kamp med Jättarne
1818 Frans Suell Brage, Skaldekonstens och Wältalighetens Gud, sittande, spelar på sin harpa
1818 Isac Salmson Thor, stridande med Jättarne
1818 Pehr Berggren Odin vid Mimers brunn
1818 Alexander Magnus Malmqvist Brage och Iduna
1818 Bengt Erlend Fogelberg Freyr and Gullinbursti
1818 Gustaf Erik Hasselgren The Death of Ragnar lódbrok
1819 Christoffer Wilhelm Eckersberg Adolphus VIII, Count of Holstein, refuses the Danish Crown
1819 Anders Hultgren Ragnar Lodbrok brandskattar Paris
1820 Per Krafft den Yngre Slaget vid Leipzig 18 o. 19 okt. 1813
1820 Pehr Emanuel Limnell Konung Hans och den unge Gustaf Wasa
1820 Pehr Emanuel Limnell Konung Gustaf Wasa I och Anna, Johan Månssons Enka, i Calmars Slott, Maj 1520
1820 Pehr Berggren Heimdal, vakande vid Gudabron Bifrost
1820 Otto Henric Wallgren Heimdal
1820 Ditlev Blunck Christian IV is receiving the keys to the Danish Crown Regalia from the dying Chancellor Niels Kaas
1820 Alexander Magnus Malmqvist Hervora på Samsö, då Angantyr åt Sköldmön öfverlemnar det ryktbara svärdet Tirfing
1820 Alexander Lauréus Engelbrekt Engelbrektsson is murdered by Måns Bengtsson
1820 Johan Gustaf Sandberg Valkyries riding to battle
1821 Hermann Ernst Freund Mimer and Balder seek the council of the Norns
1822 Hermann Ernst Freund Loke
1822 Jørgen Sonne Slaget ved Sehested
1822 Axel Emanuel Limnell Palnatoke, uppmanande sine kamrater aat påföljande dagen ej lämna Svens lif
1822 Axel Emanuel Limnell Svafurlami då han emottager svärdet Tirfing af Dvärgarna Durin og Dvalin
1822 Christian August Lorentzen Dronning Marias Indtog i Aaret 1790, ved Formælingen med daværende Kronprins Frederik
1822 Gustaf Erik Hasselgren Ragnar Lodbrod och Charles le Chauve, besvärjande freden utanför Paris, då Konungen af Frankrike låmnar silfver såsom Brandskatt
1822 Carl Peter Lehmann Ægir and his Wife Ran
1822 Johan Gustaf Sandberg Konung Gustaf II Adolph, nära att blifva bedhuggen uti slaget vid Stum i Polska Preussen år 1629
1823 Ditlev Blunck Christian IV’s Vision at Rothenburg Castle
1823 C. Svendsen Biskop Brochmann viser den unge Griffenfeldt et Sprog i en hebraisk Bibel, som han lader ham oversætte og forklar for Kong Frederik III
1823 Andreas Ludvig Koop Vala appears to Thor
1823 Gustaf Erik Hasselgren Erik den Helliges sidste andagt i Uppsala Domkirke
1823 Gustaf Erik Hasselgren Erik den Helliges Landstigning i Finland
1823 Johan Gustaf Sandberg K. Gustaf Adolph den store i Berlin år 1620
1823 Johan Gustaf Sandberg Erik den 14 Göran Pehrsson, Hertig Johan, och Catharina Jagellonica
1823 Johan Gustaf Sandberg Gustaf Eriksson Wase hos Joachim and Margareta Brahe
1824 Christian Holm Thore Hovland i Spidsen for de norske dragoner overfalder de svenske paa Præstegaarden Norderhoug
1824 Christian Holm Præstekonen Anna Colbjørnsen er tilligemed en anden Kone gaaet ud for at se Valpladsen, og bliver af en svensk Korporal adspurgt, hvor de norske Dragoner opholder sig
1824 Christian August Lorentzen Lars Dyrskjøtte, en 80aarig Olding i Jylland, falder efter at have nedlagt tre Svenske
1824 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian Is Hylding som Konge
1824 Christen Frederik Christensen Hakon Jarls Offer
1824 Jørgen Sonne Oberst Boncke Bönnichsens fald den 6. december 1813 under en fægtning mellem jyske dragoner og kosakker
1824 C.F. Høyer Kansleren Kaas, som paa sin Sotteseng giver Kong Christian IV Nøglen til Rigets Klenodier
1824 Johan Gustaf Sandberg Prinsessan Catharina Jagellonica emottager Konung Erik XIV:s sändebud
1825 Jørgen Sonne Slaget ved Svarteraa den 18de Oktober 1565
1825 Christian Holm Slaget ved Heide 1559
1825 Gustaf Erik Hasselgren Konung Erik den helige landstiger i Finland
1825 Gustaf Erik Hasselgren The Arts and Virtues at the Tomb of Gustav III of Sweden
1825 Albert Küchler Skirner opløser Gesturs gåde
1826 Christian Holm Dronning Philippa i Spidsen af Københavns Borgere, ved Hansestædernes Angreb i Aaret 1428
1826 Carl Peter Lehmann Frithiof killing two trolls at sea
1826 Niels Peter Holbech Dyvekes Død
1826 Christian August Lorentzen Tømmerpladsens Brand i Aaret 1807, set fra Amager
1826 Christian August Lorentzen Angreb af Kanonbaadene i Aaret 1807, set fra Citadelsvolden
1827 Bengt Erlend Fogelberg Gustav Vasa (statue, Uppsala)
1827 J.L. Lund The Introduction of Christianity in Denmark
1827 Ditlev Blunck Niels Ebbesen, udfordrende Grev Gert af Holsten til Tvekamp
1828 Jørgen Sonne De Svenske forsvare i Slaget ved Lützen deres faldne Konge, Gustav Adolfs Lig
1828 Wilhelm Bendz Christian IV aboard “The Trinity” during the Battle of Colberger Heide
1828 Hermann Ernst Freund Odin
1828 Knud Baade Heimdall summons the Gods to Battle
1828 Frederik Ludvig Storch Loke styrtes i afgrunden af Hother
1829 Hermann Ernst Freund Thor
1829 Carl Gustaf Qvarnström Frithiofs lycka
1829 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Gustaf wasa som barn inför Konung Johan II
1829 Carl Gustaf Qvarnström Ingeborgs klagan
1829 Carl Wahlbom Slaget vid Fyrisvald
1829 Knud Baade Hermond in Helheim
1829 Bernhard Axel Bendixen Frithiofs Afsked med Ingeborg
1830 Johan Gustaf Sandberg Battle at Brännkyrka, 1518
1830 Johan Gustaf Sandberg Entry of Gustav I “Vasa” in Stockholm, 1523
1830 Johan Gustaf Sandberg Gustav I “Vasa” on the farm of Anders Perssons
1830 Bengt Erlend Fogelberg Odin
1830 Johannes Flintoe Egill Skallagrímsson engaging in Holmgang with Berg-Önundr
1830 Johan Gustaf Sandberg The first Swedish translation of the Bible
1830 Johan Gustaf Sandberg Farewell speech of Gustav I “Vasa”, 1560
1830 Johan Gustaf Sandberg Gustav I “Vasa” before the council in Lübeck
1830 Emil Vilhelm Normann Slaget den 2den April paa Kjøbenhavns Rhed, set Syd fra
1831 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Ebba Brahe öfverraskas af Konung Gustaf Adolph
1831 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Konung Carl IX räddad af Henrik Wrede i slaget vid Kerkholm i Lifland
1831 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Konung Erik XIV i fängelse på Örbyhus
1831 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Konung Carl IX och Johan Skytte
1831 J.L. Lund Nordic Sacrificial Scene from the Period of Odin
1831 Pehr Emanuel Limnell Konung Gustaf den I:ste med sina söner Eric och Johan
1831 Pehr Emanuel Limnell Norna Gäst, döende under sitt vistande hos Olof Tryggvason i Norrige
1831 Johan Holmbergsson Konung Gustaf II Adolph , som tager afsked af sin Gemål i Erfurt
1831 Johan Holmbergsson Konung Gustaf I vägrar att återtaga regeringen vid Westerås Riksdag år 1527
1831 Hamilton Drawings from early Scandinavian history
1831 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian Ivs Besøg hos Tycho Brahe paa Uranienborg 1592
1831 Johan Gustaf Sandberg Gustav I “Vasa” hos Sven Elofsson i Dalarne, efterspanas af Danska Soldater
1831 Johan Gustaf Sandberg Drottning Catharinas besök uti dess Gemåls Konung Eriks fängelse på Gripsholm
1832 Adam August Müller The wounded Herluf Trolle is received by his Wife Birgitte Gøye and the Pupils from the boarding School on his Return to Herlufsholm
1833 Johan Peter Raadsig Saxo Grammaticus fortæller Carl af Rise Sagn om danske Konger og Helte
1833 Adam August Müller Kong Christian IV, legende med en af sine Sønner. Enkedronning Sophia staar bag ved dem.
1833 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian IV, som i Søslaget mod de Svenske i Aaret 1644, skjøndt saaret, dog vedbliver at anføre sin Flaade
1834 Christoffer Wilhelm Eckersberg Frederik I releases the widow and children of Sten Sture from captivity
1834 Pehr Emanuel Limnell Fale Bure räddar prins Erik Knutsson vid Älgared 1205
1834 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Konung Johan III:s första frieri till Gunilla Bjelke
1834 Axel Johan Fägerplan General Liljehöök dënde i slaget vid Leipzig år 1624, sedan Carl Gustaf underrättat honom om segern
1835 Bernhard Axel Bendixen Daab i Liefland efter Slaget ved Volmer
1835 Adam Müller Valdemar Sejer i Fængsel
1835 Johannes Flintoe The Harbour in Skiringssal
1835 Herman Vilhelm Bissen Valkyrie
1836 Fredric Westin Den gamla Carolinen
1836 Johan Gustaf Sandberg Speech of Gustav I “Vasa” to the residents of Dalarna in Mora
1836 Adolph Tidemand Frithiof bidding farewell to Ingeborg
1836 Carl Wahlbom Illustrations for Ling’s Asarne
1836 Johan Peter Raadsig Liden Rigmor bringer Carl af Rise til hendes Fader, Grev Albrecht af Nordalbingien
1836 Johan Peter Raadsig Niels Ebbesens Besøg hos en fattig Kone, paa Hjemrejsen til Randers, Morgen efter Grev Gerts Død
1837 Johan Peter Raadsig Biskop Rembert frikjøber kristne Fanger, som af Hedningerne skulle nedstyrtes i Slien
1837 Jens Adolph Jerichau Balder
1837 Christian Gotfried Rump Anna Colbjørnsen anholdes af svenske Dragoner
1837 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Frederik IV fulgt af sine Brødre Prins Carl og Prins Vilhelm, kommer for at mønstre en Afdeling af den ny oprettede Landmilits, som ses opstillet paa Pladsen imellem den gamle Kjøbenhavns Slot og Børsen
1837 J.L. Lund Den siste Skjald
1838 Christian Rosenberg Hakon Jarl med sin Træl Karker i Hulen
1838 Fritz Westphal Kong Valdemar sætter Liden Else på prøve
1838 Hjalmar Mörner Bataille-Scene vid Kirkholm, den 27 sept. 1604
1838 Hjalmar Mörner Carl XII som död funnen
1839 Christian Holm Daniel Rantzau seizes Tureby Bridge in Scania during the Seven Years’ War
1839 Dankvart Dreyer Marsk Stig’s Daughters
1839 Dankvart Dreyer Hermods Sendelse til Hel for Balder
1839 Egron Lundgren Balder’s Temple
1839 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian VI tager den ny anlagte Dok i Øyesyn (1739)
1839 Christoffer Wilhelm Eckersberg En Hentydning paa Stavnsbaandets Opløsning under Kong Christian VII (1788)
1839 Niels Peter Holbech Kong Valdemar Atterdag sætter Else paa Prøve
1839 Johan Peter Raadsig Kong Valdemar Atterdag sætter Else paa Prøve
1839 Frederik Bernhard Westphal Kong Valdemar sætter Liden Else på prøve
1839 Lorenz Frølich Frithiof og Ingeborg som Børn
1840 Emil Vilhelm Normann Slaget ved Øland den 1ste Juni 1676 imellem den forenede danske og hollandske Flaade mod den svenske Flaade.
1840 Lorenz Frølich Kong Svafurlami tvinger Dværgene Durin og Dvalin til at love sig Sværdet Tyrfing
1840 Lorenz Frølich Palnatoke, som skyder Kong Harald Blaatand
1840 Pehr Emanuel Limnell Erkebiskopen Jacob Erlandson i Lund blef för sitt högmod och oböjliga sinne nattetid gripen vid Gisleborg i Skåne, på Danske Konungen Christophers befallning
1840 Pehr Emanuel Limnell Biskop Arnfast gaf i Århus Konung Christopher, vid begåendet af nattvarden, ett så kraftigt gift i vinet, att han genast dog
1840 Frederik Bernhard Westphal Marsk Stigs Døtre
1840 Johan Peter Raadsig Valdemar I “the Great” in the House of Absalons Mother, where he had sought Refuge after the Attack in Roskilde
1840 Hermann Ernst Freund Ragnarök frieze at Christiansborg Castle
1840 Henric Theodor Lundh Konung Gustaf I:s intåg i Stockholm Midsommardagen 1523
1840 Henric Theodor Lundh Konung Gustaf II Adolph rådgör med Axel Oxenstjerna om planen till Tyska trettioårs kriget
1840 Henric Theodor Lundh Konung Gustaf II Adolphs landstigning på Tysk botten
1840 Thomas Fearnley Sognefjorden
1840 Christian Emil Andersen Kong Christian II føres fra sit Fængsel paa Sønderborg Slot
1841 Bertel Thorvaldsen Christian IV
1841 Johan Peter Raadsig Hans Tausen prædikende paa Kirkegaarden i Viborg 1526
1841 Carl Gustaf Qvarnström Uller
1841 Adolph Tidemand Gustav Vasa addresses the People of Dala at Mora Church
1842 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian I som Indstifter af Elefantorden
1842 Theobald Thielemann Frithiof
1843 Christian Rosenberg Kong Christian IV uddeler Arbejderne Løn
1843 Christian Albrecht von Benzon The Death of Canute IV “the Holy” in the Church of St. Albanus
1843 Peter Julius Larsen Dronning Dagmars Besøg hos den fangne Biskop Valdemar paa Søborg Slot
1843 August Carl Vilhelm Thomsen Gerdas Elskov
1843 Knud Baade The prophecy of Vala
1843 Carl Gustaf Qvarnström Idun
1843 Carl Gustaf Qvarnström Konung Erik Segersäll
1843 Carl Gustaf Qvarnström Konung Magnus Ladulås
1843 Carl Gustaf Qvarnström Konung Gustaf Adolf den store
1843 Carl Gustaf Qvarnström Ingeborg (Hjalmars Brud)
1843 Henric Theodor Lundh Gustaf Adolfs död vid Lützen 1632
1843 Henric Theodor Lundh Gustaf Adolf, Erik Soop och Koraten, vid träffningen emellan Honigsfelt och Stum
1843 Christian Emil Andersen Valdemar og Absalon i Fjenneslevlille
1844 Christian Rosenberg Hroar og Helge, forfulgte af Kong Frode paa Vifils Ø
1844 Frederik Bernhard Westphal Corfits Ulfeldt og Eleonore Christine i Fængsel paa Hammershus
1844 Christian Emil Andersen Christian II and Dyveke
1844 J.L. Lund The norns of Norse mythology
1844 Bengt Erlend Fogelberg Thor
1844 Bengt Erlend Fogelberg Balder
1844 Knud Baade Guard at the Seaside
1844 Jørgen Balthazar Dalhoff Christian IV (statue)
1845 Henric Theodor Lundh Konung Gustaf II Adolfs intåg i Augsburg
1845 Alexander Clemens Wetterling Slaget vid Dennewitz
1845 Alexander Clemens Wetterling Bivuacken vid Gross-Beeren
1845 Carl Wahlbom Erik Stenbock och Malin Sture
1845 Lorenz Frølich Carton figures of Odin and Loke
1845 Johan Thomas Lundbye Carton figures of Thor, Loke, Heimdal & Freir
1845 Peter Christian Skovgaard Carton figure of Loke
1845 Johan Peter Raadsig Jens Holgersen Ulfstand forces Abbot Bækkeskov to work in his smithy to cure his obesity
1845 Johan Christoffer Boklund Gustaf II Adolfs sista afsked från sin Gemål Maria Eleonora
1845 Carl Gustaf Qvarnström Christina Gyllenstjerna, som försvarar Stockholm
1845 Carl Gustaf Qvarnström Birger Jarl
1845 Nils Blommér Heimdal öfverlemnar till Freja smycket Bryfing
1845 Frits Jensen Ingeborg at the Seaside
1845 Frits Jensen A Viking abduct a Southern Woman
1845 Johan Gustaf Sandberg Gustaf Wasa hos Konung Johan af Danmark
1845 Johan Gustaf Sandberg Konung Gustaf I inkommer till sin Gemål Drottning Margareta och finner Svante Sture för hennes fötter
1845 Johan Gustaf Sandberg Konung Gustaf I vid eldbrasan, samtalande med sine Söner
1846 Anton Melbye Huitfeldt i Køge Bugt den 4de Oktober 1710
1846 Nils Blommér Brage och Iduna
1846 Christian Albrecht von Benzon Normannerhøvding Hasting indtager en italiensk Stad ved Krigslist
1846 Adolph Tidemand The Death of Hakon Jarl
1847 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian IV opdager Forfalskningen af et Dokument
1848 Niels Simonsen Tordenskjolds hukkert i kamp med en svensk fregatt
1848 Otto Ludvig Edvard Lehmann Havfruen forlader Helge
1848 Carl Gustaf Qvarnström Konung Carl X Gustaf
1848 Pehr Emanuel Limnell Gustaf I emottager sin från Danmark frigifna Syster jemte dess damer, åtföljda af Gudmund Pederson från Småland
1848 Carl Gustaf Qvarnström Konung Carl XII
1848 Wilhelm Wallander Heimdal och Freja
1848 Carl Wahlbom Gustaf Adolf i slaget vid Stum räddas af Erik Soop
1848 Christopher Borch Thor spænder sit Bælte for at knuse Jætterne
1848 Anders Lundqvist Gustaf I:s afsked från sin Gemål Margareta Lejonhufvud vid hennes dödbädd
1848 Nils Andersson Konung Erik XIV och hans familj
1848 Nils Andersson Gustaf II Adolf i Nürnberg
1849 J.L. Lund Saga
1849 Johan Julius Exner Queen Thyra Danebod trying to soften the Heart of her Husband, Gorm the Old, towards some Christian Captives
1849 Otto Ludvig Edvard Lehmann Regnar Lodbrog og Kraka
1849 Christopher Borch Frithiof and King Ring
1849 Ludvig August Smith Svend Grathe, opdaget af Bønderne efter Slaget paa Grathe Hede
1850 Fredrik Wilhelm Scholander Wisby förstöring år 1525
1850 Otto Bache Skarphéðinn slides across the ice
1850 Knud Baade Scene from the Era of Norwegian sagas
1850 Nils Blommér The Water-Sprite and Agir’s Daughters
1850 Carl Fredrik Kiörboe Streiff, the horse of Gustav II Adolf of Sweden at the battle of Battle of Lützen, 1632
1850 Johan Peter Raadsig Valdemar Sejr, Dronning Beengjerd, og deres Sønner Erik, Abel og Christoffer
1850 Johan Peter Raadsig Ingolf, den første Nordmand, som bosatte sig paa Island, har fundet sin udkastede Højesædestøtter og tager Island i Besiddelse.
1850 Theodor Gustav Wegener Marsk Stigs Døtre
1850 Carl Anders Dahlström Carl XII och hans sekretarere
1850 Johan Gustaf Sandberg Gustaf II Adolf som barn emottager af en bonde en liten Ölandshäst
1850 Johan Gustaf Sandberg Gustaf II Adolfs frieri till Maria Eleonora
1850 Johan Gustaf Sandberg Gustaf II Adolf och Axel Oxenstjerna
1850 Johan Gustaf Sandberg Gustaf II Adolfs landstigning i Tyskland, åtföljd af Nils och Joakim Brahe
1851 Johan Julius Exner Marsk Stigs Døtre hos Kong Byrger
1851 Hans Gude Framnæs og Balestrand
1851 Hans Michelsen Harald Hårfagre
1851 Hans Michelsen Olav Tryggvason
1851 Hans Michelsen Olav den Hellige
1851 Hans Michelsen Sverre
1851 Tobias Sergel Gustav Vasa (statue, Stensö)
1851 Theobald Stein Holberg (statue)
1852 Julius Middelthun Idun
1852 Nils Blommér Freja sökande sin make
1853 Wilhelm Wallander Orvar Odd meddelar Ingeborg underrättelse om Hjalmars död
1853 Carl Gustaf Wilhelm Carleman Marsk Stigs begrafning
1853 Alexander Clemens Wetterling Svenska trupper storma stadsporten i Leipzig den 19 oktober 1813
1853 Ole Balling The Death of King Erik in Slien
1853 Carl Gustaf Qvarnström Linné
1853 Julius Middelthun Snorre Sturluson
1853 Carl Wahlbom Gustav II Adolf almost killed in the battle of Trzciana
1853 Johan Fredrik Höckert Queen Christina orders the execution of Equerry Gian Rinaldo Monaldeschi
1853 Axel Leopold Cantzler Ragnar Lodbrok
1853 Theodor Gustav Wegener Dronning Dagmars Ankomst til Danmark, ved Ribe, 1205
1854 August Carl Vilhelm Thomsen Tycho Brahe besøges af Kong Frederik II paa Uranienborg
1854 Bengt Erlend Fogelberg Birger Jarl (statue, Stockholm)
1854 Bengt Erlend Fogelberg Gustaf II Adolf (statue, Göteborg)
1854 Thorvald Mule Iduna
1855 Anton Melbye The Battle of Køge Bay 1677
1855 Carl Wahlbom Death of Gustav II Adolf at the battlefield of Lützen
1855 Carl Wahlbom Finding the Body of King Gustav II Adolf of Sweden after the Battle of Lütze (1855)
1855 Theobald Stein Johannes Ewald (statue)
1855 August Carl Vilhelm Thomsen Uffe hin Spage fører sin frelste Søster til den ventende Kong Vemund
1855 Carl Christian Ernst Hartmann Thors Kamp med Midgaardsormen
1855 Stephan Ussing Balder
1855 Stephan Ussing Nanna
1855 Frederik Christian Lund Kong Christian IV, der har antaget sig Enken Fru Juels Sag i hendes Tvist med Christopher Rosenkrantz og opdaget det af ham forfalskede Dokument, kalder denne til sig den 30te Januar 1609, paa Skanderborg Slot, og formaar ham til at afstaa fra sine uretfærdige Fordringer
1856 Johan Christian Berger Sjöbatalj emellan Svenska 50 kanonskeppet Öland och 10 Engelska örlogsmän år 1704
1856 Axel Leopold Cantzler Kraka
1856 August Jernberg Loke och Sygin
1856 Mårten Eskil Winge Aslög i harpan
1856 August Malmström Kung Heimer och Aslög
1856 Carl Gustaf Qvarnström Idun bortröfvad af jätten Tjasse i örnhamn
1856 H.W. Bissen Queen Margrethe
1856 Josephine Holmlund Drottning Kristina och Axel Oxenstjerna, år 1651
1857 Ernst Ludvig Emil Vieth Ydun
1857 Constantin Hansen Ægir’s Feast
1857 Carl Johan Billmark Kungshögarna och Gamla Uppsala kyrka
1857 August Malmström Heimer and Aslög
1857 August Malmström Konung Ellas sändebud inför Ragnar Lodbroks söner
1857 Mårten Eskil Winge Carl X Gustaf vid Axel Oxenstriernas dödsbädd
1857 Otto Henrik Fladager Tordenskjold
1858 Alexander Clemens Wetterling Gustaf II Adolf
1858 Alexander Clemens Wetterling Konung Carl XII och Grefve Dahlberg i slaget vid Düna den 9 Juli 1701
1858 Johan Christoffer Boklund Lennart Torstensson som barn, hos en vapensmed
1858 August Jernberg Konung Erik XIV i fängelse på Gripsholm
1858 Anton Melbye En dansk Orlogsmand angriber og overvinder Bothwell i Nærheden af Shetlandsøerne Aar 1657
1858 Johannes Fritjof Kjellberg Starkoder bortröfvande Alfhild
1858 Otto Ludvig Edvard Lehmann Kong Christian IV blandt Arbejderne i Frederiksborgs Slotshegn
1858 Poul Hagelstein Kong Christian II i Landflygtighed dikterer Breve til Hans Mikkelsen
1858 Frederik Christian Lund Griffenfeld føres til fængslet
1858 Hans Gude & August Malmström Vikingar efter kampen
1858 H.W. Bissen Statuettes of Idun, Nanna and a Valkyrie
1858 Peter Nicolai Arbo The Seized Standard: Scene from the Thirty Years War
1858 Axel Gustaf Hertzberg Konung Carl X Gustaf vid Axel Oxenstjernas dödsbädd
1858 Kilian Christoffer Zoll Dolgoruckis och Golovins kapitulation efter slaget vid Narva
1858 Arvid Julius Gottfird Virgin Konung Carl X Gustaf vid Axel Oxenstjernas dödsbädd
1858 Axel Gustaf Hertzberg Efter Slaget på Fyrisvall
1859 Christian Rudolf Vogelsang Kong Christian II i Fængsel
1859 August Carl Vilhelm Thomsen Den landflygtige Kong Christian II søger Trøst i Luthers nye Lære
1859 Constantin Hansen Den unge Griffenfeldt i Huset hos Biskop Brochmand oversætter paa Latin af den hebraiske Bibel for Kong Frederik III
1859 Niels Simonsen Kirsten Svendsdatter finding the golden horn
1859 Peter Nicolai Arbo Fall of St. Olaf II “Haraldsson” at the Battle of Stiklestad
1859 August Malmström Ingeborg mottager av Orvar Odd underrättelsen om Hjalmars död
1859 Carl Ludvig Bille Niels Juel opbrænder et svensk Transportskib paa Kjøbenhavns Rhed
1860 Theobold Stein Kong Skjold som barn
1860 Carl Neumann The Battle of Øland, 1564
1860 Peter Nicolai Arbo The Arrival of Olav Tryggvason in Norway
1860 Nils Bergslien Frierbud fra Harald Hårfagre til Gyda
1860 August Carl Vilhelm Thomsen Thyre Dannebod meddeler Kong Gorm den Gamle Underretning om hans Søn Knuds Død
1860 Bengt Nordenberg Engelbrecht med sina Dalkarlar öfverraskar Melchior Görtz
1860 Peter Nicolai Arbo The crowning of Olaf I Tryggvason
1860 Peter Nicolai Arbo Saint Olaf and Rørek in Church
1860 Johan Fredrik Höckert Gustav I “Vasa” and Tomt Margit
1860 Carl Gustaf Qvarnström Natten, ridande på hästen Rimfaxe
1860 Carl Gustaf Qvarnström Delling eller dagen, ridande på hästen Skinfaxe
1860 August Jernberg Drottning Margareta Lejonhufvuds död
1860 August Malmström Blenda advises the women of Värend to revenge the pillaging of the Danes
1860 Axel Gustaf Hertzberg Styrbjörn Stjarke på Fyrisvall
1860 Frederik Christian Lund Rigskansler Niels Kaas overrækker, paa sit yderste, den unge Konge Christian IV, Nøglen til Hvælvingen der gjæmmer Rigsklenodierne
1860 Oskar Anderson King Erik Väderhatt
1861 Christian Rudolf Vogelsang Eleonore Christien Ulfeldt, der i sit Fængsel helbreder Dronning Sophie Amalies Hund
1861 Frederik Christian Lund Dronning Caroline Mathildes Arrestation Natten mellem den 16de og 17de Januar 1772
1861 Poul Hagelstein Elisabeth, Christian II’s Wife
1861 Poul Hagelstein Christian II
1861 Constantin Hansen Heimdallr
1861 F.M. Sundberg Ægir
1861 Peter Nicolai Arbo Haakon the Good
1861 Peter Christian Schierbeck Vale, som vender tilbage til Asgård efter at have dræbt Hødur
1862 Carl Neumann The Morning after the Battle in Køge Bay, 1677
1862 Frederik Ludvig Storch Count Otto of Oldenburg and the Oldenburg horn
1862 Frederik Ludvig Storch Tycho Brahe foreviser sin Kone et astronomisk Instrument
1862 Theobald Stein Tordenskjold (statue)
1862 Peter Nicolai Arbo Sverre Sigurdsson’s escape over the Vossefjell
1862 Mårten Eskil Winge Kraka
1862 Johan Molin Bältesspännare (statue)
1862 August Malmström Brynhilda väfvande i duken sin älskades bedrifter
1862 Johan Hermansen Saxo
1863 Oskar Anderson Sten Sture den äldres intåg i Stockholm
1863 Oskar Anderson Tilly förföljd af Långe Fritz efter Slaget vid Breitenfeld 1631
1863 Mathilda Brantström Konung Erik XIV och Catharina Månsdotter
1863 Christian Rudolf Vogelsang Statholder Gyldenløve ønskede at se Griffenfeldt i sin Ydmygelse i Fængslet, men opnaaede ikke, da Griffenfeldt traadte bag Døren
1863 Carl Ludvig Jessen Kong Valdemar I paa Viborg Thing i 1157
1863 Axel Gustaf Hertzberg Den döende Hjlamar och Orvar Odd
1863 Carl Eneas Sjöstrand Brage och Idun
1863 Johan Hermansen Marsk Stigs Døtre
1863 Niels Valdemar Fjeldskov Thor i Jotunheim
1863 Constantin Hansen Iduna
1863 Carl Gustaf Qvarnström Gustav Vasa (statue, Västerås)
1863 Mårten Eskil Winge Loke and Sygin
1863 Carl Gustaf Qvarnström Loki aims an arrow for Hödur
1863 Wilhelm Wallander Signe bränner sig i buren inne
1864 Carl Ludvig Jessen Kong Sigmund er falden i et Slag. Natten efter Slaget, hen ad Morgenstunden , finder hans Dronning Hjørdis ham saaret paa Valpladsen
1864 Poul Hagelstein Dyvekes Død
1864 August Malmström Kung Sverres tåg till Norge
1864 Johan Georg Otto von Rosen The Entry of Sten Sture the Elder into Stockholm
1864 Julius Middelthun Orvar-Odd bringing the news of Hjalmar’s Death
1864 Erik Johan Löfgren Erik XIV and Karin Månsdotter
1864 Thorvald Mule Christian IV
1865 Carl Gustaf Qvarnström Engelbrekt Engelbrektsson (statue, Örebro)
1865 Niels Anker Lund Knud Lavards Drab
1865 Louis Hasselriis Peder Griffenfeldt
1865 Peter Nicolai Arbo Valkyrie
1865 Mårten Eskil Winge Thor bortröfvar den stora mustsjudarn från jättarne
1865 Axel Theophilus Helsted Uffes Kamp med de to Tyskere paa Øen i Eideren
1865 Niels Anker Lund Uffes Kamp med de to Tyskere paa Øen i Eideren
1865 Holger Peter Roed Uffes Kamp med de to Tyskere paa Øen i Eideren
1865 Venzel Ulrik Tornøe Uffe hin Spage
1865 Niels Anker Lund Tidlig Morgen efter Slaget i Hjørrungavig
1865 August Malmström Viger Spaa
1865 Hugo Fredrik Salmson Catherine Jagiellon shows her Wedding Ring to Jöran Persson
1866 Wilhelm Marstrand Christian IV at Flagship “Trefoldigheden” (The Trinity) at the Battle of Colberger Heide
1866 Wilhelm Marstrand Christian IV dømmer Rosenkrantz
1866 Wilhelm Wallander Vikingen
1866 Johan Zackarias Blackstadius S:t Sigfrid, som döper allmoge i Småland
1866 Johan Christoffer Boklund Gustaf II Adolf och Axel Oxenstjerna under överläggning om Tyska kriget
1866 Constantin Hansen Thor iføres Kvindeklæder, og Freja er i Færd med at kaste et Slør over ham, for at han forklædt som Brud, kan skuffe Jætten Thrym
1866 Oskar Anderson Gustaf II Adolf i Slaget vid Mewe
1866 Constantin Hansen Thors Rejse til Jotunhejm i Selskab med Loke samt de to Søskende Thialf og Roskva
1866 Carl Emil Georg Hallgren Thor och Loke på färd till Jotunhem för att hemta hammaren Mjolner
1866 Theobald Stein Kong Skjold
1866 Henrik Olrik Valkyrier, som Odins Sendebud til Valpladsen
1866 Frederik Christian Lund Drottning Karolina Matilda bortföres till Kronborg 16-17 jan. 1772
1866 Peter Nicolai Arbo Fornalder
1866 Vilhelm Rosenstand Ove Rammel og Valdemar Daa
1866 Josephine Holmlund Drottning Christina mottager ett budskap från krigshären i Böhmen
1866 Gustaf Henric Bruzewitz Linné och hans lärjungar
1866 Johan Molin Ægir and his daughters
1866 Mårten Eskil Winge Hjalmars avsked av Orvar Odd
1866 Johan Fredrik Höckert Bellman i Sergells atelier
1866 Johan Fredrik Höckert Castlefire in Stockholm
1867 Frederik Ludvig Storch Valdemar og Absalon besøge Saxo
1867 Johan Peter Raadsig Erkebiskop Jens Grand i Fængsel paa Søborg Slot
1867 Vilhelm Jacob Rosenstand Tordenskjold at Carlsten Fortress
1868 Carl Bloch Niels Ebbesen og grev Geert
1868 Hugo Fredrik Salmson Erkebiskopen Gustaf Trolle inför högalteret i Upsala domkyrka, afvisande Sten Stures anbud af fred och förlikning
1868 Frederik Ludvig Storch Kraka løser Regnar Lodbrogs Gaader
1868 Vilhelm Rosenstand Peter Andreas Heiberg tager Afsked med Rahbek og dennes Hustru
1868 August Carl Vilhelm Thomsen Ansgar prædiker Kristendommen i Hadeby
1868 Frans Oscar Theodor Berg Hjalmar och Orvar Odd
1868 Peter Nicolai Arbo Ingeborg
1868 Peter Nicolai Arbo The Wild Hunt
1868 Jørgen Roed Kingo bringer Griffenfeldt et Lykønskningdigt i Anledning af hans Udnævnelse til Greve af Samsø
1868 August Malmström Illustrations for Frithiogs saga
1868 Johan Peter Molin Carll XII (statue, Stockholm)
1868 Niels Anker Lund Rolf Krake og hans Mænd bane sig en Vej gennem Baalet i Kong Adils Hal
1868 Mårten Eskil Winge Olof Tryggvason och Sigrid Storråda i Kongshäll
1868 Mårten Eskil Winge Kraka inför Ragnar
1868 Lauritz Prior Marsk Stigs døtre
1868 Carl XV S:t Eskil predikande för hendingarne
1868 Knut Alfred Ekwall Erik den hellige, afböjande folkets anbud af skänker och förhöjda skatter
1869 Niels Anker Lund Biskop Vilhelm forbyder Kong Svend Estridsøn Adgang til Kirken
1869 Knud Bergslien Birkebeinere
1869 Oscar Wergeland Inga kongsmor betror Håkon Håkonsson til birkebeinerne
1869 Christian Gotlieb Vilhelm Bissen Fenrisulven bindes
1870 Gustaf Henric Bruzewitz Konung Carl Gustafs sista stundar
1870 Josef Albert Soult Berg Skeppet Ölands strid med nio engelska krigsfartyg, år 1704
1870 Hugo Fredrik Salmson Gustaf Wasa och Catharina Stenbock
1870 Erik Bodom Norskt landskap; öde hed efter digerdöden
1870 Frederik Wilhelm Alexander Carlsson Waulunder smider vapen
1870 Frans Oscar Theodor Berg Loke och Sygin
1870 Frans Oscar Theodor Berg Loke
1870 Frederik Ludvig Storch Thor drager paa Eventyr med Asaloke, Roksa og Tjalfe
1870 Jørgen Roed Kingo i sit Værelse
1870 Niels Anker Lund Nordiske Vikinger, som have gjort Strandhugst paa en sydeuropeisk Kyst, vende tilbage til Skibene med deres Bytte
1870 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in Prison
1870 Peter Nicolai Arbo Nótt riding Hrímfaxi
1870 Peter Nicolai Arbo Battle of Stamford Bridge
1870 Peter Nicolai Arbo The Wild Hunt
1870 Marcus Grønvold Sittende krigere
1870 Heinrich August Georg Schiött Brage og Idun
1870 Ole Balling The Battle of Hafrsfjord
1870 Carl Christian Ernst Hartmann Hejmdall
1870 Thorvald Mule Odin
1870 Herman Vilhelm Bissen Tycho Brahe
1870 Henrik August Ankarcrona Carl XII vid Narva
1870 Julius Kronberg Gustaf I emottager bibelöfversättningen af brödrna Petri
1870 Johan Severin Nilson Gustaf I emottager bibelöfversättningen af brödrna Petri
1870 Johan Adolf Petersén Gustaf I emottager bibelöfversättningen af brödrna Petri
1870 Julius Kronberg Ingeborg vid Hjalmars lig
1870 Johan Edvard Ericsson Brage och Saga
1870 Edvard Perséus Carin Månsdotter besöker Erik XIV i fängselet
1871 Niels Anker Lund En hjemkommen Kriger ved en Kæmpegrav
1871 Thorvald Mule Freia
1871 Thorvald Mule Thor
1871 Thorvald Mule Ydum
1871 Carl Bloch Christian II imprisoned in the Tower at Sønderborg Castle
1871 Johan Georg Otto von Rosen Karin Månsdotter, Eric XIV and Jöran Persson
1872 Frederik Christian Lund The Dutch fleet under Admiral Opdam passes the Sound on October 29, 1658 during the Swedish war
1872 Peter Nicolai Arbo The Wild Hunt
1872 Niels Anker Lund Holmgangen paa Samsø. Ørvar Odd og hans døende Fostbroder Hjalmar
1872 Peter Nicolai Arbo The Shield Maiden Hervor Heidreksdotter Incites the People to go Battle with the Huns
1872 Peter Nicolai Arbo The Death of Bjarke and Hjalte
1872 Carl Sundt-Hansen Marsk Stigs døtre
1872 Mårten Eskil Winge Thor battles the Giants
1872 Theobald Thielemann Kraka
1872 Carl Christian Andersen Ole Vind prædiker for Chr. IV
1873 Carl Christian Andersen Sigbrit og Chr. II
1873 Kristian Zahrtmann Scene from the Court of Christian VII
1873 Kristian Zahrtmann Sigbrit Willoms reviews Custom accounts with Christian II
1873 Knut Bergslien Harald Hårfagre after the Battle of Hafrsfjord
1873 Johan Peter Raadsig Steenvinkel og Gerner bringes i Fængsel paa Kronborg, efter at deres Plan om at tilbageerobre Fæstningen fra Svenskerne er bleven røbet
1873 Stephan Sinding Vølund Smed (statue)
1873 Christian Rudolf Vogelsang Kong Carl X paa Kronborg
1873 Carl Gustaf Hellqvist Thor som dödat sin son Svade
1873 Johan Severin Nilson Sigurd Rings död
1873 Robert Feel Bojesen Kong Christian II og Sigbrit opgjøre Toldregnskaberne
1874 Robert Feel Bojesen Kong Valdemar og Tovelil
1874 Carl Christian Andersen Tordenskjold fremstiller fanger for Fr. IV
1874 Carl Christian Andersen Chr. IV på lit de parade
1874 Eilif Peterssen Corfitz Ulfeldts død
1874 Peter Nicolai Arbo Dag riding Skinfaxi
1874 Peter Nicolai Arbo Natt riding Hrimfaxi
1874 Oscar Wergeland Sverre’s Journey over the Voss Mountains
1874 Niels Anker Lund Fra Vikingetiden
1875 Frederik Ludvig Storch Kong Heimer og den lille Aslauge
1875 Fredrik Wilhelm Scholander Erekbiskopen Jöns Bengtsson sedan han inför altaret iklädt sig vapenskrud till härnad mot Carl Knutsson
1875 Elisabeth Jerichau-Baumann Marsk Stigs døtre
1875 Robert Feel Bojesen Marsk Stigs døtre
1875 Robert Feel Bojesen Mogens Munk tager afsked fra Kong Christian II, efter at have ladet Opsigelsesbrevet ligge i sin Handske
1875 Bernhard Ulrik Middelboe Mogens Munk tager afsked fra Kong Christian II, efter at have ladet Opsigelsesbrevet ligge i sin Handske
1875 Carl Christian Andersen Mogens Munk tager afsked med Chr. II
1875 Mårten Eskil Winge Vikingar som stranda
1875 Mårten Eskil Winge Vikingeflotta som länsar
1875 Mårten Eskil Winge Signe antänder sin jungfrubur
1875 Carl Rasmussen Sommernat under den Grønlandske Kyst circa Aar 1000
1875 Otto Bache Admiral Tordenskjold meets Commandant Danckwardt during the Siege of Marstrand of 1719
1875 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in Prison
1875 Kristian Zahrtmann Christian II ved det stockholmske blodbad
1875 Johan Theodor Lundberg Ragnar Lodbrok i ormgruppen
1875 Olav Rusti Vølund Smed
1875 Ernest Josephson Gustav I “Vasa” accuses Bishop Peder Sunnanväder before the cathedral at Västerås
1875 Carl Gustaf Hellqvist Gustav I “Vasa” accuses Bishop Peder Sunnanväder before the cathedral at Västerås
1875 Carl Larsson Gustav I “Vasa” accuses Bishop Peder Sunnanväder before the cathedral at Västerås
1876 Carl Christian Jacob Frederik Thomsen Ewalds første Møde med Arendse
1876 Carl Bloch Hans Tavsen beskytter bispen Joachim Rønnow
1876 H.W. Bissen Tordenskjold (Trondheim & Copenhagen)
1876 Adolph Tidemand & Morten Müller The landing of Sinclair in Romsdal
1876 Knut Bergslien Kong Sverre på Vossefjellene
1876 Eilif Peterssen Christian II signing the Death Warrant of Torben Oxe
1876 Eilif Peterssen Erik Valkendorf finds Sigbrit Willoms at Bergen
1876 Julius Schultz Ivar Huitfeldt
1876 Otto Bache Kraka
1877 Ernst Josephson Sten Sture den äldre befriar danska drottningen Christina ur Vadstena Kloster
1877 Oscar Wergeland The Norwegian landing in Iceland
1877 Mathias Skeibrok Olaf the Holy
1877 Mathias Skeibrok Ragnar Lodbrok in the Snake Pit
1877 John Börjeson Captured Viking
1877 Constantin Hansen Thor paa Vandring
1878 Christen Dalsgaard Ansgar og Ødbert døbe en ung Moder og hennes lille Barn i en Kilde ved den af dem opførte Skole
1878 Carl Christian Andersen Tycho Brahe holder Forelæsning for unge Ædelsmænd paa Kjøbenhavns Universitet
1878 Carl Ludvig Jacobsen Christian IV (statue, Christiania)
1878 Marcus Grønvold Kongedatteren Bodvild besøker Volund smed i hans verksted
1878 Hans Nikolaj Hansen Udenfor Sigbrits port
1878 Carl Bloch Kong Jakob af Skotland besøger Tycho Brahe
1878 Oscar Wergeland Dyveke’s Death
1878 Johannes Gelert Guden Thor bemægtiger sig en Tyrs Hoved, der skal tjene som Madding for Midgaardsormen
1878 Alexander Edelfelt Duke Charles Insulting the Corpse of Klaus Fleming
1878 Gustaf Cederström Procession with the corpse of Charles XII
1879 Nils Bergslien The Battle of Hafrsfjord
1879 Marcus Grønvold Vølund Smed
1879 Jens Erik Carl Rasmussen Biskop Absalon forjager den sidste vendiske Flaade fra vore Kyster
1879 Oscar Wergeland Loke and Sygin
1879 Johannes Sofus Gelert Thor bemægtiger sig en Tyrs Hoved, der skal tjene som Madding for Midgardsormen
1879 Niels Anker Lund Kong Erik Ejegod meddeler paa Viborg Thing de forsamlede Folk sin Hensigt at drage til det hellige Land som Bod for nogle Drab, han har begaaet ved et Gjæstebud (Aar 1103)
1879 Carl Gustaf Hellqvist Peder Sunnanväder’s and Master Knut Mikaelsson’s Ignominious Entry Into Stockholm in 1526
1880 Carl Neumann The Dutch fleet in the Sound, 1658
1880 Frederik Christian Lund The Storming of Copenhagen, 1659
1880 Carl Bloch At the Death Bed of Niels Kaas
1880 Olaf Isaachsen The Caretaking of Saint Olaf’s Corps
1880 Niels Anker Lund Uvelkomne Gjæster. Episode af Wallensteins Inflad i Jylland
1880 Peter Nicolai Arbo Hervor’s death
1880 Mårten Eskil Winge & Hanna Winge Illustrationer till Sigurd Fafnesbanes saga i Storstugan II
1880 August Malmström The Battle of Bråvalla
1880 August Malmström Sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner
1880 Johan Tirén Loke fängslas av Asarna
1880 Hans Heyerdahl The Death of Balder
1880 Carl Neumann The Battle of Rheden
1881 Hans Christian Koefoed Marsk Stigs døtre i Fangenskab
1881 Otto Evens Saxo
1881 Theobald Stein Niels Juel (statue, København)
1881 Kristian Zahrtmann Details of the Interior of Christian VII’s Court
1881 Olaf Isaachsen Tore Hund ved Olav den helliges lik
1881 Johan Georg Otto von Rosen Eric XIV in Prison
1881 Jenny Nyström The infant Gustav Vasa before king Hans of Denmark
1881 C.C. Peters Peter Willemoes
1882 Hans Jørgen Hammer Niels Ebbesen og grev Geert
1882 Lorenz Frølich Valkyrien træder for Vikingen i hans Drøm og byder ham Toget til de nye fremmede Lande
1882 Lorenz Frølich Vikinge-Ætmoder
1882 Lorenz Frølich Gefion, der pløjer Sjælland fra Sverrig
1882 Kristian Zahrtmann The Death of Queen Sophie Amelie of Brunswick-Lüneberg (Version B)
1882 Theobald Stein Valdemar Atterdag
1882 Eilif Peterssen The Battle of Svolder
1882 Nils Bergslien The Battle of Svolder
1882 Carl Gustaf Hellqvist Valdemar IV “Atterdag” holding Visby to ransom, 1361
1882 Otto Bache The Conspirators ride from Finderup after the murder of Eric V “Klipping”
1882 Vilhelm Dahlerup & Ferdinand Edvard Ring Niels Ebbesen (statue, Randers)
1882 Hans Heyerdahl The Midtgard Serpent
1883 Otto Sinding Slaget ved Svold
1883 Mathias Skeibrok Snorre Sturlason Dictating the Norwegian King’s Sagas
1883 Carl Gustaf Hellqvist Religious Discourse between Olaus Petri and Peder Galle
1883 Mårten Eskil Winge The Battle of Stiklestad
1884 Otto Sinding King Hake
1885 Otto Evens Snorri Sturluson
1885 C.C. Peters Herluf Trolle
1885 Mårten Eskil Winge Bylgia
1885 Theobald Stein Valdemar Sejr
1885 Vilhelm Rosenstand The Danish-Norwegian naval hero ‘Tordenskjold’ disguised as a fisherman to trick the Swedes
1885 Oscar Wergeland National Assembly at Eidsvoll, 1814
1885 Lorenz Frølich The Battle of Grathe Heath
1885 Geskel Saloman Gustaf vasa i Vesterås 1521
1885 Vilhelm Jacob Rosenstrand Christian II and Dyveke Sigbritsdatter
1885 Carl Gustaf Hellqvist Transport of the corpse of Gustav II Adolf at the harbour of Wolgast
1886 Vilhelm Dahlerup Iver Huitfeldt Column (monument, København)
1886 Peter Nicolai Arbo Gissyr den gamle utfordrer hunerne på kong Angantyrs vegne
1886 Søren Lexow-Hansen Vala (statue)
1886 Carl Neumann The ship Dannebrogen caught on fire during the battle of Køge Bugt, 1710
1886 Otto Evens Herluf Trolle
1886 Carl Christian Andersen Chr. IV taler gennem vinduet med mester Peter Payngk
1887 Theobald Stein Valdemar den Store
1887 Christian Mølsted En engelsk brig erobres af danske kanonbåde
1887 Otto Bache The Coronation of Christian IV in 1596
1887 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in the Garden of Frederiksborg Palace
1887 Frederik Christian Lund Episode af stormen på Kbh. 1659
1887 Hans Dahl Ran’s Daughters
1887 Anne Marie Carl-Nielsen Thor med Midgaardsormen
1887 Stephan Sinding Valhallafrisen
1888 Kristian Zahrtmann Leonora Christina stripped and searched by the Servants of Queen Sophie Amalie of Brunswick-Lüneberg
1888 Kristian Zahrtmann Students leave to defend Copenhagen in 1658
1888 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in the Maribo Monastery
1888 August Malmström Illustrations for Frithiogs saga
1888 Stephan Sinding Valhalla Frieze
1889 Vilhelm Jacob Rosenstrand The Students march out to defend Copenhagen during the 1658 Siege
1889 Laurits Regner Tuxen The Taking of Arkona in 1169, King Valdemar I “the Great” and Bishop Absalon
1889 Niels Hansen Jacobsen Loke lænket til klipperne
1890 Carl Bloch Biskop Brochmand lader den unge Peder Schumacher give prøve på sin lærdom for Kong Frederik II
1890 Ernst Josephson Odens intåg i Sverige
1890 John Börjesson Axel Oxenstierna (statue, Stockholm)
1891 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in Blåtårn
1891 Niels Hansen Jacobsen Thor lifting Utgard-Loki’s Cat
1892 J.A.G. Acke Erik XIV:s kärlekssaga med Karins Månsdotter
1892 Carl Neumann Tordenskjold at Dynekilen
1892 Eilif Peterssen An Evening of the Norwegian Society
1892 Hans Dahl Leif Eriksson discovering America
1892 Nils Bergslien Leif Erikson discovering America
1892 Carl Dørnsberger Leif Erikson discovering America
1892 Hans Heyerdahl Leif Erikson discovering America
1892 Theodor Kittelsen Leif Erikson discovering America
1892 Sven Jørgensen Leif Erikson discovering America
1892 Lars Osa Leif Erikson discovering America
1892 Wilhelm Peters Leif Erikson discovering America
1892 Otto Sinding Leif Erikson discovering America
1892 Ole Balling Leif Erikson discovering America
1892 Carl Wilhelm Barth & Wilhelm Holter Leif Erikson discovering America
1892 Christian Krohg Leif Erikson discovering America
1893 Karl Hansen Reistrup Ægir og hans døtre
1893 Karl Hansen Reistrup Ægirs gilde
1893 Karl Hansen Reistrup Thor og Midgaardsormen
1893 Agnes Slott-Møller Niels Ebbesen
1893 Jenny Nyström De tre valkyriorna vid Ulvsjön, Brynhilds färd till Hel, Oden hos Saga
1893 Anders Zorn Brynhildr och Gudrún
1893 Alexander Edelfelt The Death of Wilhelm von Schwerin
1893 Julius Kronberg Karl XII
1894 Theobald Stein Ansgar
1894 Johan Georg Otto von Rosen et al. Eddan (illustrerat)
1894 Hans Heyerdahl Brynhild’s Hellride
1894 Vilhelm Rosenstand Tordenskjolds Kammertjener Kold ved sin faldne Herres Lig
1895 Lorenz Frølich Lokasenna
1896 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in Blaataarn. The woman is cooking porridge
1897 Nielsen Strømdal Battle of Kringen
1897 Rolf Adlersparre Guardians of Djurgård’s Bridge
1898 Louis Moe Illustrations for edition of Gesta Danorum
1898 Hans Heyerdahl Gudrun and Brynhild with Sigurd Fafnesbane’s Corps
1898 Otto Sinding Lindormen strækker sig mod Kvælden
1898 Carl Johan Bonnesen Thor kører sine bukke
1900 Vilhelm Jacob Rosenstrand Christian II modtager Søren Norby i Lier
1900 Vilhelm Bissen Christian IV (statue, København)
1900 Nils Bergslien The Jomsvikings are joining the Battle of Svolder
1900 Gerhard Munthe, Erik Werenskiold, Christian Krogh, Eilif Peterssen, Halfdan Egidius Illustrations for edition of Heimskringla
1900 Gustaf Cederström Charles XII of Sweden and Ivan Mazepa after The Battle of Poltava
1901 Kristian Zahrtmann Leonora Christina’s death
1901 Axel Ender Tordenskjold (Christiania)
1901 Carl Johan Bonnesen Thor in combat with the Jötunns (statue)
1901 Anders Zorn Freyja
1901 John Börjeson Magnus Stenbock (statue, Helsingborg)
1901 Christian Mølsted Willemoes om bord i det Gernerske flådebatteri under slaget på Reden
1902 H.W. Bissen Absalon (statue, København)
1902 Carl Milles Sten Sturemonumentet (Uppsala)
1902 Frans Schwartz Thor med bukkene
1903 Anders Zorn Gustav Vasa (statue, Mora)
1903 Anders Wissler Tors Fiske (statue)
1904 Stephan Sinding Offa of Angel’s Holmgang
1904 John Börjesson Carl IX (statue, Göteborg)
1906 Jørgen Larsen Niels Juel og Ivar Huitfeldt (Køge)
1906 Christian Mølsted Willemoes’ død under slaget ved Sjællands Odde
1907 Karl Hansen Reistrup Niels Ebbesen undsiger grev Gert
1907 Hans Peter Pedersen-Dan Holger Danske
1907 Nils Asplund Heimdall as Culture Bringer
1907 Carl Milles Gustav Vasa (Stockholm)
1908 Carl Larsson Entry of Gustav I “Vasa” into Stockholm, 1523
1908 Anders Bundgaard Gefion Fountain (Copenhagen)
1908 Kristian Zahrtmann Queen Christina in the Palazzo Corsini
1910 Stephan Sinding Valkyrie (Copenhagen)
1910 Gustaf Cederström The Victory at the Battle of Narva
1910 Gustaf Cederström Hailing Carl XII
1911 Harald Sörensen-Ringi Gustaf II Adolf (statue, Sundvall)
1912 Anders Bundgaard Gjerrøds datter
1913 Kai Nielsen Ymers brønd
1913 Karl Hansen Reistrup Illustrations to Ingemann’s novels
1914 Andreas Bloch Illustrations for Henrik Angell’s Syv-aars-krigen for 17. mai 1807–1814
1914 Stephan Sinding Sigurd og Brynhild
1914 Siegfried Wagner Lurblæserne
1915 Theodor Lundberg Carl X Gustav (statue, Uddevalla)
1916 Gustav Lærum Olaf II Haraldsson (statue, Sarpsborg)
1916 Ninnan Santesson Erik Dahlbergh (statue, Göteborg)
1917 Gustaf Malmquist Carl X Gustav (statue, Stockholm)
1917 Troels Trier Thyre Danebod establishes the Danish defensive works
1918 Gustaf Cederström David and Goliath
1919 Carl Hultström Engelbrekt Engelbrektsson (statue, Falun)
1919 Christian Mølsted Flåden forlader havnen i 1807 for sidste gang
1919 Christian Mølsted Efter stormen på København, Fr. III besøger valpladsen ved fregatten Høienhald

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Invenīre: Discovery & Innovation in Pre-Modern Scandinavia

February 22- 23, 2019, Berkeley, California

Mainzer Beobachter

Weblog van Jona Lendering

The Woods Called

and I had to go

%d bloggers like this: